se incarca...

EFI, plin de iubire ca întotdeauna, sărbătorește cu clienții vechi și noi Sfântul Valentin!

Are și un cadou: 0.7% dobândă pentru orice credit, între 11 și 14 februarie!

Promoție „Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Day”

Art 1. Organizator promoție

(1) Organizatorul promoției Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Dayeste IFN Extra Finance S.A, cu sediul central în Strada Pictor Barbu Iscovescu nr 19, sector 1, București, România, având număr de ordine la Registrul Comerţului J40/1701/2009, Cod de Înregistrare Fiscală 25088971, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 31954, reprezentată prin Dl. Ștefan Dumitru, în calitate de Director General, denumită în continuare IFN Extra Finance S.A. sau Organizator.

(2) Participanții la promoția organizată de IFN Extra Finance S.A  sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulamentul Oficial, potrivit celor menționate mai jos.

(3) Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil oricărui solicitant pe întreaga durată a promoției, accesând site-ul www.extrasimplu.ro

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe site-ul www.extrasimplu.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte.

 

Art 2. Perioada promoției și aria de desfășurare 

Promoția Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Dayse va derula în perioada 11-14 februarie 2019, urmând a fi organizată și desfășurată pentru toate persoanele care îndeplinesc condițiile acordării unui credit Extra Simplu și conform mecanismului prezentat la articolului 4 din prezentul regulament.

 

Art 3. Drept de participare

(1) La promoția Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Dayare dreptul să participe orice persoană fizică, cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în România, care îndeplinește condițiile acordării unui credit ExtraSimplu (mai multe detalii pot fi găsite pe www.extrasimplu.ro), care aplică pentru un credit (indiferent de suma împrumutată) și care semnează contractul de credit în perioada specificată, și anume 11-14 februarie 2019.

(2) Participarea la această promoție implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

(3) La această promoție nu pot participa angajații IFN Extra Finance S.A, ai Împuternicitului societății ce asigură funcționalitatea platformei de aplicare online sau ai societății ce asigură promovarea acestei promoții, precum și orice alte persoane care au legătură directă cu această promoție, respectiv soții/soțiile și rudele până la gradul II ale acestora.

 

Art 4. Mecanismul de desfășurare 

(1) Pentru a participa la promoția „Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Day”, clientii ExtraSimplu trebuie să acceseze platforma online www.extrasimplu.ro, să aplice pentru un credit de nevoi personale Extra Simplu și să semneze contractul de credit.

 (2)  Participanții sunt direct responsabili pentru corectitudinea și autenticitatea datelor personale de înscriere în momentul contractării creditului Extra Simplu, orice eroare în acest sens neatrăgând răspunderea Organizatorului.

(3) Toate persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile stipulate în art. 3 și art. 4 vor fi înscrise automat în promoția „Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Day” și vor beneficia de facilitățile aferente promoției în cauză.

   

Art 5. Caracteristicile promoției

(1) La promoția „Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Day” pot lua parte toate persoanele care îndeplinesc condițiile acordării unui credit ExtraSimplu, care aplică pentru un credit și care semnează contractul de credit în perioada specificată, și anume 11-14 februarie 2019.

(2) Promoția „Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Day” oferă persoanelor participante dobândă de 0,7% pentru creditul ExtraSimplu contractat între 11-14 februarie 2019, cu condiția semnării contractului de credit în perioada specificată.

 

 Art 6. Protecția datelor personale

(1) IFN Extra Finance S.A. - înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 31954 - se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului UE 2016/679 „GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în ceea ce privește prelucrarea datelor personale colectate pe perioada Promoției. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta Promoție și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participanții la Promoție au conform Regulamentului UE 2016/679 „GDPR următoarele drepturi:

Dreptul la informare: Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C Extra Finance S.A cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.

Dreptul de rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către S.C Extra Finance S.A a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete, din partea persoanelor fizice.

Dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de ștergere a datelor în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În cazul în care ștergerea ar duce la funcționarea incorectă a sistemelor S.C Extra Finance S.A, informațiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibilă să fie utilizată și în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice.

Dreptul de portabilitate: Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obțină, să reutilizeze și să le fie transmise datele lor personale către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii, în situația în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul la opoziție: Persoanele fizice au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) și prelucrarea în scopul cercetării științifice/istorice și al statisticilor.

Dreptul de restricționare a prelucrării: Persoanele fizice au dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor lor personale, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Drepturi legate de procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe în măsură în care considerați necesar: Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la o autoritate de supraveghere.

Art 7. Regulamentul promoției

(1) Regulamentul promoției „Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Day” este disponibil gratuit pe portalul ExtraSimplu (www.extrasimplu.ro/). Informații despre acesta se pot solicita și la numărul de telefon: 021.9258 sau prin e-mail salut@extrasimplu.ro 

 Art 8. Litigii

(1) Eventualele litigii apărute între IFN Extra Finance S.A. și participanții la promoția Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Day” se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din municipiul București.

 Art 9. Întreruperea promoției 

(1) Încetarea sau întreruperea promoției „Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Day” poate surveni în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua promoția „Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Day”, printr-o decizie unilaterală a Organizatorului.

(2) Situațiilor avute în vedere la art. 10 le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la art. 10, Organizatorul nu mai are nicio obligație către Participanți, cu privire la returnarea unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art 10. Cazuri de neacordare a facilităților promoției

(1) Decizia de neacordare a facilităților promoției Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Day” se va lua în mod automat în cazul în care persoana contractantă de credit ExtraSimplu este Descalificată sau Invalidată.

(2) Descalificarea se produce automat daca persoana contractantă nu îndeplinește cumulativ  condițiile stipulate în prezentul regulamentul și/sau nu îndeplinește condițiile de obținere a unui credit ExtraSimplu. Pentru mai multe detalii puteți accesa pagina www.extrasimplu.ro 

Art 11. Diverse

(1) Prin participarea la promoția „Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Day” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

(2) Prezenta promoție „Efi sarbatoreste iubirea in stil Valentine’s Day” organizată de IFN Extra Finance S.A. poate fi întreruptă sau poate înceta doar în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua desfășurarea acestei promoții. Întreruperea sau încetarea acestei promoții se va comunica clienților prin publicare pe site-ul oficial www.extrasimplu.ro/.